K1号館のエレベータ

図0:エレベータの配置

図1:エレベータA(青)

図2:エレベータB(赤)

図3:エレベータC(オレンジ)

図4:エレベータD(緑)

図5:エレベータE(灰色)